Category پزشکی

آیا دستگاه اکسیژن ساز کار می کند؟

یک دستگاه اکسیژن ساز را به عنوان تهویه هوا پنجره فکر کنید – هوا را در خود می گیرد ، آن را تغییر می دهد و آن را به شکل دیگری تحویل می دهد. غلظت اکسیژن هوا را وارد کرده و آن را برای استفاده توسط افرادی که به دلیل کمبود اکسیژن در خون خود نیاز به اکسیژن پزشکی دارند ، تصفیه می کند.

این کار توسط:

فشردن هوا به عنوان مکانیسم خنک کننده باعث می شود تا تمرکز متمرکز از گرمای بیش از حد جلوگیری نشود

هوا را از محیط اطراف خود بیرون می کشد

با استفاده از یک رابط الکترونیکی برای تنظی...

Read More