دانلود کتاب تاریخی

اپیدمی کوید 19 در ابتدا دانلود کتاب تاریخی یک تلنگر بود تا توجه بیشتر را به بازار کتاب و حتی کتاب خوانان جلب کند. زیرا آنها وقت بیشتری برای مطالعه در یک محیط امن خانه داشتند. البته مردم در ایران به اندازه سایر کشورها فرصت زندگی و تحصیل نداشتند و زندگی عادی به سرعت بازگشت. …

ادامه مطلبدانلود کتاب تاریخی