دانلود کتاب تاریخی ممنوعه tagged posts

دانلود کتاب تاریخی

اپیدمی کوید 19 در ابتدا دانلود کتاب تاریخی یک تلنگر بود تا توجه بیشتر را به بازار کتاب و حتی کتاب خوانان جلب کند. زیرا آنها وقت بیشتری برای مطالعه در یک محیط امن خانه داشتند. البته مردم در ایران به اندازه سایر کشورها فرصت زندگی و تحصیل نداشتند و زندگی عادی به سرعت بازگشت. با این حال؛ امید به مطالعه بیشتر کتاب به دلیل از بین بردن بسیاری از سرگرمی های دانلود کتاب تاریخی پیش از اپیدمی دوباره زنده شد. همه اینها در زمانی اتفاق افتاد که مردم کمتر از گذشته به کتابفروشی ها مراجعه می کردند و از طرف دیگر. چاپخانه ها مدت زیادی بسته بودند. علاوه بر این ، شرایط اقتصادی پس از این اپیدمی ، توجه به کتاب و کتابخوانی را نسبت به گذشته کمتر کرده است...

Read More