عباس عبدی tagged posts

این حد از بی‌شرمی را فقط ترامپ دارد

[ad_1]

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: شرم از ويژگي‌هاي اخلاقي است كه هنگام تعارض رفتاري فرد با ارزش‌هاي انساني و وجدان بايد بروز پيدا كند و مانع از ارتكاب فعل ناپسند و خلاف ارزش‌ها مي‌شود. تنها كساني فاقد اين ويژگي اخلاقي هستند كه از بنيان آن ارزش‌هاي اخلاقي را رد كرده باشند و در نتيجه از ارتكاب آنها نيز شرم نمي‌كنند.

البته كنار گذاشتن چنين ارزش‌هايي بسيار سخت است چرا كه بقاي موجوديت جامعه بشري به نحوي تابع التزام به اين ارزش‌ها است...

Read More